top of page

The Afghan Academy, Inc. Bylaws                                                

6416 Grovedale Dr # 300

Alexandria, VA 22310

571-347-7670

Website: www.AfghanAcademy.org

Afghan Academy is a 501 (c) (3) type non-profit organization registered

in Internal Revenue Service under tax ID 54-1644727.

بنام خداوند بخشنده مهربان

مقدمه

از آنجائیکه بعد از مهاجرت افغانها به امریکا، خصوصاً در ایالت ورجینیا و حومه، مکان مشخص برای اداء فرایض دینی تعلیم و تربیه اولاد های خود نداشتند و تشویش نسل های  آینده آنها را نگران ساخته بود، عده ای از علما دین و مردمان با احساس افغان بخاطر حفظ ارزشهای اسلامی و فرهنگی یک موسسه را تحت نام افغان اکادمی در سال ۱۹۹۲ تاسیس و همه افغانها را گرد آن جمع آوری نموده  و توسط معلیمن با تجربه افغان مصروف تعلیم و تربیه  اولادهای افغان و مسلمان این سرزمین شدند از بدو تاسیس تااکنون شاگردان زیاد را با جامعه اسلامی بخصوص افغانی تقدیم نموده و  تا اکنون نیز برنامه های تدریسی موفقانه ادامه دارد  ضمن برنامه های  تعلیمی خدمات شایان دیگری را داشته است.

با گذشت زمان واحساس ضرورت های اجتماع افغان ها در منطقه  افغان اکادمی یک مکان را برای تدفین پیکر عزیزان افغان و مسلمان در سال -----------؟ خریداری و تحت نام باغ فردوس نام گذاری نمود  تا باشد که همه افغانها متحددانه در یک مکان کنار هم مطابق هدایات اسلامی دفن شوند و هم چنان در مسایل تدفین با فامیل ها مساعدت گردد.

متعاقبا بعد از گذشت زمان به همت و توانائی افغانها و مردم مسلمان منطقه جهت اداء فرایض دینی  مکان را در سال ۱۹۹۴ خریداری ودر آن مسجدی برای افغانها و مسلمانان منطقه تحت نظارت مستقیم انجنزان منخصصین و شرکت ساختمانی افغان احداث نمودند.  مسجد مبارک مصطفی (ص) در اکتوبر سال ۱۹۹۹ افتتاح و شروع بفعالیت نمود تا همه مسلمانان دریک مکان پاک و زیبا را برای اداء فرایض دینی و نماز های پنچگانه خود داشته باشند. به همین منظور، هئیت مدیره افغان اکادمی یک طرزالعمل جداگانه را برای پیشبرد امور مسجد تهیه و یک گروپ کاری با تجربه  از میان افغانها توسط یک انتخابا ت ازاد انتخاب نمودند.

در اثر فعالیت های هیئت مدیره افغان اکادمی و اعضأی اداری  مسجد مصطفی (ص) توانستند  با درخواست تعاون مالی افغانها و یک عده مسلمان منطقه مکان دیگری را در سال ۲۰۱۲ برای تطهیر و تکفین خریداری و محلی به نام”  فیونرل چپل” اعمار نماید تا مورد استفاده افغانها در دیار مهاجرت قرار گرفته بتواند.   

هئیت رهبری افغان اکادمی بعد از بیست پنج سال خدمت برین شدند تا برای حفظ همه این دست آورد ها  مرکزیت را برای انسجام فعالیت ها انتخاب نماید تا همه فامیل افغان که در منطقه جغرافیائی افغان اکادمی بودباش دارند با نسل آینده شان با آرامش خاطر ازین خدمات اجتماعی، فرهنگی و اسلامی استفاده نمایند و توانسته باشند تا جوانان افغان را در رهبری اماکن و تصیلات احداث شده حدیت و رهنمائی نموده استداد شانرا در حفاظت و وسعت دادن تصحیلات ارتقاء بخشند.                                                                                                                 

به همین منظور، هئیت رهبری افغان اکادمی و اعضأی اداری  مسجد مصطفی (ص)  بخاطر جلوگیری از دست دادن این همه ارزشها حاصل شده و نگهداری همه تجهیزات، به این نتیجه رسیدند که اسااسنامه افغان اکادمی را وسعت داده یک هئیت مدیره  مشترک  تعین به همین منظور و توسط آن همه نهاد ها و تجهیزات مربوط به افغان اکادمی را مطابق مواد این اساسنامه مدیریت نمایند..

 

فهرست مندرجات

فصل اول - اسم و نشان. 4

فصل دوم - اهــداف و ماموریت. 4

فصل سوم - مجمع عمومی ورگان های افغان اکادمی. 5

فصل چهارم - هیئت مدیره افغان اکادمی. 6

فصل پنجم - هیئت اجرائیه افغان اکادمی. 7

فصل ششم - امور مالی و اداری. 10

فصل هفتم - مسئولیت های مالی. 10

فصل هشتم - تعدیلات. 12

فصل نهم- سال مالی افغان اکادمی. 13

فصل دهم - انحلال افغان اکادمی. 13

فصل یازدهم - لسان قانونی اساسنامه افغان اکادمی. 13

 فصل دوازده هم - جدول تشکیلات افغان اکادمی. 13

فصل سیزده هم- تعدیل و تصویب اساسنامه Error! Bookmark not defined.

 

 

 

 

فصل اول - اسم و نشان

ماده اول   نام

فقره 1-1   این موسسه که شامل افغان اکادمی، مرکز مصطفی، مصطفی چپل و قبرستان های باغ فردوس می باشد  جمعا بنام افغان اکادمی نامگذاری شده است و ازین به بعد بنام اکادمی یاد می شود.

فقره 2-1   دفتر مرکزی اکادمی در ایالت ورجنیا ایالات  متحده امریکا میباشد.

فقره 3-1    افغان اکادمی دارای مهر و نشان مشخص بوده که تغیر آن از صلاحیت هیت مدیره میباشد.

فقره 4-1  تسجیل

                       افغان اکادمی یک موسسه دینی، علمی، فرهنگی واجتماعی بوده ومطابق به قوانین و مقررات ایالت ورجنیا ایالات متحده امریکا ثبت وریجستر گردیده و بر اساس کود مالیاتی موسسات غیر انتفاعی  ۵۰۱ C (۳) دولت فدرال فعالیت مینماید.

 

فصل دوم - اهــداف و مقاصد

ماده دوم     اهــداف

فقره 1-2   تعلیم وترویج معارف دینی و ارزشهای علمی، فرهنگی و ثقافتی درجامعه افغانی.

فقره 2-2    فراهم نمودن زمینه برای دانشمندان جهت رشد فعالیتهای علمی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی

فقره 3-2    برقراری تفاهم و ارتباط با معتقدین و پیروان ادیان دیگر.

فقره 4-2    ایجاد یک پل ارتباطی میان متخصصین و پژوهشگران مهاجر با نهاد های علمی و فرهنگی در داخل افغانستان.

فقره 5-2    مساعد ساختن زمینه برای معرفی وترویج آموزش های دینی، معرفی عنعنات پسندیده افغانی و فعالیت های فرهنگی در میان نسل جوان.

فقره 6-2   مساعدت به سالمندان و فامیل های که ضرورت به کمک های اجتماعی، فرهنگی و خانواده گی داشته باشند.

فقره 7-2   گسترش روابط همبستگی میان مسلمانان منطقه جامعه افغانی و موسسات خدمات اجتماعی و فرهنگی.

ماده سوم  طرز تطبیق اهداف

تحقق آرمانهای فوق از طریق ستراتیژی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و براه انداختن فعالیتهای ذیل بر آورده شده می تواند:

فقره 1-3 ایجاد مکاتب، مساجد، حضیره ها، مراکز تطهیر و تکفین .

فقره 2-3 تجلیل از روز های ملی و مذهبی و دایر نمودن کانفرانسها، سیمنارها و سایر فعالیت های اجتماعی با حفظ ارزش های افغانی و اسلامی. 

فقره 3-3 تجلیل و یاد بود از شخصیت های  برازنده و معروف .

فقره 4-3 ایجاد برنامه های تفریحی و در صورت امکان مراکزگرد هم آیی ورهایشی برای بزرگ سالان و مساعدت های ممکن به آنها و خبرگیری از کسانیکه درخانه های مراقبت سالمندان “نرسنگ هوم” ها و شفاخانه ها بسر میبرند.

فقره 5-3   فراهم نمودن زمینه، مساعدت و رهنمایی  خانواده ها و اشخاص آسیب پذیر توسط اشخاص با تجربه و صاحب نظر.

فقره 6-3    فراهم آوری زمینه برای  تقویه، رشد وترویج فرهنگ، عادات، تقالید و عنعنات پسندیده افغانی درمیان جوانان ونونهالان افغان  در امریکا.    

ماده چهارم  تشکیلات

افغان اکادمی متشکل از چهار ارگان ذیل می باشد:

1-4 مجمع عمومی

2-4 هئیت امنا ء

3-4 هیئت مدیره

4 -4 هیئت اجرائیه 

 فصل سوم – مجمع عمومی

فقره 5-4 مجمع عمومی متشکل ازاعضأی  موسسات افغان اکادمی بوده و بالاترین مقام  تصمیم گیری افغان اکادمی  می باشد.

فقره 6-4     جلسات مجمع عمومی  سال یک باردایر میگردد. جلسه فوق العاده مجمع عمومی،  در صورت ضرورت، نظر به پشنهاد  دوثلث  اعضای هیئت مدیره دایر  شده می تواند.

فقره 7-4    محل  و تاریخ  انعقاد  جلسات حد اقل دوهفته  قبل از طرق هیئت مدیره به اطلاع اعضأ  رسانیده میشود.

فقره 8-4    مجمع عمومی  در شروع  هر جلسه رئیس و منشی جلسه را انتخاب  می نماید.

فقره 9-4    تصاویب مجمع عمومی  از تاریخ تصویب آن نافذ  و مرعی الاجرأ میباشد.

ماده پنحم     وظایف  و صلاحیتهای مجمع عمومی

فقره 1-5   انتخاب اعضأ هیئت مدیره افغان اکادمی. 

فقره 2-5  تعدیل اساسنامه  نظر به پیشنهاد  دوثلث اعضای هئیت مدیره.   تصاویب مجمع عمومی به اکثریت  ساده اعضای حاضر در مجلس ویا اکثریت اعضای که در پروسه رای گیری اشتراک می کنند صورت می گیرد.

فقره 3-5  استماع و بررسی  راپور فعالیت های سالانه همه اورگانهای افغان اکادمی.

ماده ششم   اشتراک درمجمع عمومی

فقره 1-6 همه افغانهایکه  فورمهٔ در خواست عضویت شان از طرف دفاتر موسسات مربوط افغان اکادمی قبول گردیده وحداقل شش ماه حق العضویت خود را مرتبا  پرداخته باشند، می توانند در جلسات مجمع عمومی اشتراک و از حق رای دهی وکاندید شدن برخوردار گردند.

فقره 2-6  أفغان هایکه بطور داوطلبانه  معناً یا جسماً پنج سال  در یکی از موسسات  اکادمی خدمت نموده وخدمت ایشان از طرف دفتر مرکزی  تائید گردیده باشد می توانند بدون پرداخت حق العضویت درجلسات وپروسه رای گیری اشتراک نمایند.

ماده هفتم   سلب حق العضویت

فقره 1-7   نظر به پیشنهاد هیئت اجراییه، هیئت مدیره  میتوانند در حالات ذیل عضویت اعضآء را لغو نمایند.

فقره  7-2 عدم پرداخت حق العضویت بدون عذر معقول در مدت بیشتر از شش (۶) ماه.

فقره 3-7  اتخاذ موقف که خلاف اهداف افغان اکادمی  ویااحکام مندرجه این  اساسنامه باشد.

فقر 4 -7   کارشکنی وایجاد موانع بر سر تصامیم وفعالیت های افغان اکادمی

فصل چهارم - هیئت مدیره افغان اکادمی

پس از مجمع عمومی، هیئت مدیره بالاترین مرجع تصمیم گیری وطرح ودیزاین برنامه های راهبردی افغان اکادمی می باشد.

ماده هشتم   تشکیل وصلاحیت های هیئت مدیره افغان اکادمی

فقره 1-8  هیئت مدیره افغان اکادمی مشتمل بر 15  عضو میباشد که  از طریق انتخابات عمومی برای یک دوره سه (۳) ساله انتخاب میگردنند.

فقره 2-8  دردوره انتخابی نخست، 7 عضو اعضای هیئت مدیره از میان اعضای افغان اکادمی، هفت عضو از میان اعضای مرکز مصطفی ویک عضو دیگر آن از مکتب افغان اکادمی انتخاب می گردند.

فقره  3-8  انتخابات دوره های بعدی دریک برگه واحد و از میان لیست توحید شده اعضای موسسات افغان اکادمی صورت می گیرد.

فقره 4-8  هیئت مدیره اکادمی در اولین اجلاس خود رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت اجرائیه را به صورت سری انتخاب می نماید. عزل روسای هیئت مدیره واجرائیه با اکثریت دوثلث اعضای هیئت مدیره صورت می گیرد.

فقره 5-8   به استثنای رئیس هیئت اجرائیه، هیچ عضودیگری هئیت مدیره نمیتواند بحیث عضو هئیت اجرائیه وظیفه اجرا نموده و یا مسولیت رهبری کمیته های اجرایی را بدوش داشته باشد .

   فقره 6-8    اعضاء هئیت مدیره و رئیس اجرائی  بطور داوطلبانه به افغان اکادمی  خدمت نموده   و هیچ نوع  امتیازات مالی   دریافت نمی نمایند.

فقره 7-8 جلسات عادی هیئت مدیره در هر دو ماه دایر  می گردد. جلسات فوق العاده در صورت لزوم به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره، رئیس هیئت اجرائیه و یا یک ثلث (۳/۱) اعضای هیئت مدیره دایرشده میتواند.    

فقره 8- 8 نتخاب روسای هیت مدیره و اجرائیه فقط برای دو دوره مسلسل مجاز است.

فقره 9-8  هیئت مدیره مسئول نظارت ومراقبت ازتطبیق  اساسنامه، برنامه های راهبردی و خط مشی اکادمی می باشد.

 

فقره 10-8  لا یحه و ظایف و فعالیت های موسسات افغان اکادمی توسط لوایح جداگانه تعین و بعد منظوری هیئت مدیره قابل تطبیق میباشد .

فقره 11- 8 درجلسات هیئت مدیره تنها اعضای هیئت مدیره اشتراک مینمایند. اشتراک اشخاص دیگر صرفا برای توضیح فعالیت ها مجاز بوده وبه اساس توافق بین رئیس هیئت مدیره ورئیس  هیئت اجرائیه صورت گرفته میتواند. حق رائ درفیصله های هئیت مدیره صرفا مربوط به  اعضاء بوده و اشخاص اشتراک کننده در جلسات هیئت مدیره در هیچگونه پروسه رای گیری اشتراک نمی نمایند.

فقره 12-8 آنعده اعضای مجمع عمومی افغان اکادمی که  از عضویت شان یک سال سپری شده باشد می توانند خود  را جهت عضویت در هیئت مدیره اکادمی نامزد نمایند.  

فقره  13-8 اعضای واجد شرایط باید حد اقل دارای تحصیلات لیسانس ویا معادل آن از یکی از دانشگاه های معتبر بوده وازعهده وظایف محوله عضویت هیئت مدیره، که درین اسناد درج کردیده است برآمده بتواند.

فقره 14-8 انتخاب اعضأ هیئت مدیره افغان اکادمی به اساس تعداد آرأء بدست آمده از میان کاندیان صورت میگیرد. درصورت وفات، استعفا ویا عزل عضو، عضوی که بلند ترین رای را گرفته اما قبلا به هیئت مدیره راه نیافته است بصورت آنی وخود بخودی جایگزین عضوی متوفی، مستعفی ویا معزول می گردد.

فقره  15- 8 غورو بررسی پیشنهادات هيیت اجرائيه در مورد ورد ویا تایید آ ن

فقره  16- 8 منظوری بودیجه  سالانه و نظارت بر مصارف سالانه موسسات افغان اکادمی

فقره  17-8  هیچ عضو هیئت مدیره و اجراییه نمیتوانند  در مورد مسایلی که درآن به نحوی تضاد منافع دارند اشتراک نموده ویا درآن سهم بگیرند. شخص یاد شده مکلف است که قبل از آغاز بحث تضاد منافع خویش را برملا ساخته واز ادامه اشتراک دربحث ویا جلسه معذرت بخواهد.

 ماده نهم  کمیته حسابرسی

فقره  1-9 هیئت مدیره از میان اعضای خود سه نفرنسبتا متخصص ومسلکی را بحیث کمیته حسابرسی (آدیت) انتخاب می نماید.

فقره 2-9   کمیته حسابرسی مسئولیت دارد که وقتا فوقتا مسایل مالی، حساب ها، ریکارد ها، قرارداد ها، واسناد مربوط به عواید و مصارف موسسات افغانی اکادمی را بررسی نموده وراپور خود را مستقیما به هیئت مدیره افغان اکادمی تقدیم نمایند.

فقره 3-9  رئیس هیئت مدیره، رئیس اجراییه وتمام آمرین ومدیران اجرایی موسسات افغان اکادمی مکلف به هرنوع همکاری با کمیته حسابرسی بوده وهرگونه سند ومعلومات مورد نیاز ایشانرا در اسرع وقت در اختیار کمیته قرار می دهد.

فقره 4-9  رئیس هیئت مدیره، رئیس اجرائیه و هریک از اعضای هیئت مدیره که موضوع بحث کمیته حسابرسی قرار می گیرند در جریان ارائه گزارش کمیته حسابرسی و بحث مرتبط به آن جلسه هیئت مدیره را ترک می گویند.

فقره 5-9  به موجب این اساس نامه، لایحه وظایف، صلاحیت ها ومسئولیت های کمیته حسابرسی توسط هیئت مدیره بصورت جداگانه ترتیب می گردد.

ماده  دهم  سلب عضویب اعضای هیئت مدیره

فقره 1- 10  هیئت مدیره در حالات ذیل عضویت اعضاء را سلب می نماید:

فقره 2- 10 اعضأ  خلاف اصول، لوایح و اهداف مندرجه اساسنامه افغان اکادمی عمل نموده باشند.

فقره  3- 10   درجریان عضویتش در اکادمی مرتکب جرمی شده باشد که از جانب یک محکمه ذی صلاح دولت فدرال ویا ایالت های ورجینیا، دی سی ومیریلند محکوم به زندان شده باشد.

فقره 4-10 هر عضو مکلف است در صورت ایکه ازجانب محکمه ذی صلاح یادشده به جرمی محکوم شود، موضوع را به هیئت مدیره اکادمی اطلاع بدهد.

فقره  5-10 هرعضویکه سه بار به صورت مسلسل بدون عذر قابل قبول و اطلاع کتبی درجلسات هیئت مدیره اشتراک ننماید عضویتش ساقط میگردد. درچنین حالت، شخصیکه درانتخابات هیئت مدیره رای بلند تر گرفته  ولی قبلا به هیئت مدیره راه نیافته استبطور خود بخودی جایگزین عضو ساقط شده می گردد.

  فقره 6-10 کارشکنی وایجاد موانع بر سر تصامیم وفعالیت های هیئت مدیره

فقره 7- 10 سلب عضویت اعضای هیئت مدیره به اکثریت دوثلث اعضای حاضر در جلسه صورت می گیرد.

 

فصل پنجم - هیئت اجرائیه افغان اکادمی

ماده یازدهــــــــم  تشکیل هیئت اجرائیه افغان اکادمی

فقره 1- 11 هیت  اجرائیه متشکل از رئیس هیئت اجرائیه ، معاون ، آمر مالی، آمرعلمی وفرهنگی، آمر حسابرسی داخلی، منشی دفتر مرکزی، آمرکمیته فندریزنگ، آمرمرکز مصطفی  و امامان و آمرین سایر موسسات افغان اکاد می می میباشد .              نوت : لایحه وظایف هریک از اعضای کلیدی هیئت اجرائیه بصورت جداگانه تدوین می گردد.

فقره 2-11 رئیس هئیت اجرائیه از میان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال طی یک انتخابات سری تعیین می شود. رئیس هیئت اجرائیه معاون یا معاونان خود را همراه با آمرین موسسات افغان اکادمی و آمرین آمریت های کلیدی جهت منظوری به هیئت مدیره اکادمی معرفی وپیشنهاد می نماید .

فقره 3-11 آمرین موسسات افغان اکادمی توسط رئیس هئیت اجرائیه پیشنهاد  و بعد منظوری به هیئت مدیره اکادمی انتخاب  می گردند. 

 

ماده دوازدهـــــــــم   وظایف  و صلاحیت های  هییت  اجرائیه

فقره 1-12  طرح پروژه های کوتا مدت، میان مدت و دراز مدت افغان اکادمی  و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.

فقره 2 12 تلاش در جهت ارتقأی سطح فرهنگی و توان مالی افغان اکادمی و جستجوی مساعدت های مالی و علمی برای این مؤسسه.

فقره 3-12  برقراری تماس ها با مؤسسات  افغانی وغیر افغانی و جلب همکاری بدون قید وشرط آنها  جهت بهبود وارتقای سطح زندگی و خیر وفلاح جامعه افغانی واسلامی در منطقه ورجینیا ومناطق حومه .

فقره 4-12  تهیه لایجه وظایف موسسات مختلف اکادمی بصورت جداگانه وپیشنهاد آن جهت منظوری به هئیت مدیره

فقره 5-12  پذیرش اعضای  جدید مطابق  به مفاد اساسنامه.

فقره 6-12  پیشنهاد  بودجه سالانه تمام موسسات افغان اکادمی به هیأت مدیره واخذ منظوری آن .

فقره  7-12 تشکیل کمیته ها در چارچوب تشکیلات منظور شده موسسات مختلف اکادمی و تقسیم  وظایف وصلاحیت های  اعضاء آن.  

فقره  8-12  نظارت از کارکرد ها و اجرات موسسات مربوطه.

 

ماده سیزدهم وظایف و صلاحیت های آمرین  اجرائیه .

لایجه وظایف آمر اجراییه هر موسسه  توسط ریس هئیت اجراییه  تنظیم و بعد از منظوری هیئت مدیره مرعی الاجرا میگردد.  

آمر هر موسسه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشند .

فقره 1-13  آمرهر موسسه  مسئول تمام فعالیت های روزمره بخش های  مربوطه   بوده و راپور اجرات انجام شده را مستقیما به رئیس هئیت اجرائیه  ارائه میدارند  .

فقره 2-13  تاسیس یک محیط  کاری آرام و ایجاد ارتباط دوستانه با امرین سایرموسسات افغان اکادمی 

فقره  3-13  پیشنهاد  تقرر مدیر اداری، مدیر مالی و مدیران سایر بخش ها به ریس اجراییه  .

فقره 4-13  نمایندگی از موسسه مربوطه درجلسات عمومی موسسات اکادمی مطابق به مواد این اساسنامه و سایر لوایح مربوطه .

فقره 5-13  در صورت لزوم، پیشنهاد ایجاد کمیته های جدید به رئیس اجرائیه .

فقره 6-13  پشنهاد  تقرر و عزل  مسولین کمیته ها به رئیس اجرائیه  .

فقره  7-13 پیشنهاد به رئیس اجرائیه جهت استخدام و عزل کارکنانی که در مقابل خدمت شان اجرت حاصل میدارند.امامان مسجد ازین امر مستثنی بوده وتقرر وعزل آنها به پیشنهاد رئیس اجرائیه اکادمی و تصویب هیت مدیره صورت میگرد .

 فقره 8-13  آمر اجرائیه هر موسسه  می تواند نظر به ضرورت اداره مربوطه  اشخاص را تحت یک قرارداد شفاف و عادلانه بصورت موقتی و یا دایمی استخدام  و سالانه کار شان را ارزیابی نموده و به اساس فعالیتهای  شان در ارتقا و تنزیل، اجرت و رتبه کاری  شان ابراز نظر نموده و تصمیم نهائی خود را به رئیس اجرائیه جهت منظوری به هئیت مدیره ارجاع نماید .

 

مادهٔ  چهاردهـــــــم : وظایف و صلا حیت های معاون  اداری افغان اکادمی

14-1    احراز تمام وظایف و مسئولیت های رئيس اجرائیه در غیاب وی  .

14-2   اجرای وظایف  که از طرف  رئیس اجرائیه  به وی تفویض میشود .

14-3  در صورت عزل، مریضی مزمن، وفات ویا استعفای رئیس، معاون اداری درخلال یک ماه اجلاس  هیأت  مدیره  را جهت انتخاب رئیس جدید پیشنهاد می نماید .

 

مادهٔ پانزدهـــــــــم : وظایف و صلاحیت های منشی دفتر مرکزی

15-1  ترتیب،تنظیم و حفظ مراسلات  .

15-2  ترتیب آجندای مجالس هیأت اجرائيه  و هئیت مدیره و اطلاع اوقات مجالس  به اعضاء هر دو هئیت با هماهنگی  روسای هردو هیئت.

15-3  ثبت تصاویب  مجالس هئیت مدیره و اجرائیه و اطلاع آن به موسسات مربوطه .

15-4  ا حصول اطمنان از  تطبیق تصاویب هئیت مدیره توسط موسسات افغان اکادمی .

فقره  5-15 انتخاب منشی به پیشنهاد رئیس اجرائیه درمشوره با رئیس هیئت مدیره صورت گرفته وبعدا جهت منظوری به هیئت مدیره پیشنهاد می گردد.

 

فصل ششم - امور مالی و حسابی

ماده شانزدهـــــــم   منابع مالی موسسات افغان اکادمی عبارت اند از:

فقره 1-16   حصول حق العضویت ها که حسب خواهش اعضأ بصورت ماهانه و یا سالنه پرداخت میگردد.

فقره 2-16   عواید قبرستان های باغ فردوس وسایر حضیره ها که قسماً از طریق حصول حق العضویت از اعضا وقسما از مدرک فروش نمرات بدست می آید.

فقره 3-16 عواید فروش کتب، تقویم ها و مجلات و فیس دایر نمودن سیمنارها و نمایشات فرهنگی و اجتماعی که از طریق فروش تکت بدست می آید.

فقره 4-16 جمع آوری اعانه ازطریق دایر نمودن محافل جمع آوری آعانه  مراجع انترنتی  وسایر مساعدت های نقدی  و جنسی .

فقره 5-16  اعانات و مساعدت های مالی اشخاص و مؤسسات که بدون قید و شرط اعطا گردد.

فقره 6-16   جمع آوری کمک های مسجد مبادک مصطفی (ص) .

فقره 7-16   عایدات فیونرل چپل .

فقره 8-16   عایدات مکا تب افغان اکادمی .

نوت : تصویب بودجه برای هر موسسه صرفا از صلاحیت هئیت مدیره میباشد .

ماده هفده هــــــــم    حسابات بانکی موسسات افغان اکادمی

فقره 1-17  حسابات بانکی افغان اکادمی و موسسات آن به صورت جداگانه اداره می گردد. هرموسسه مطابق به ضروریات خود، عواید و مصارف خویش را درمطابقت به احکام این اساسنامه ولوایح مربوطه از حسابات خویش تامین می نماید.

فقره 2-17   هر موسسه  مکلف است تا راپورهای مالی خود را که شامل عواید و مصارف وبیلانس شیت میباشد، به صورت ربعواربه هیئت مدیره  افغان اکادمی ارایه نمایند.

ماده  هجدهــــم   صلاحیت های آمرمالی

فقره 1-18 هئیت رهبری افغان اکادمی یک  محاسب ورزیده را در بدل حق الزمه ویا بطور دواطلبانه به حیث آمر مالی انتخاب می نماید تا بطور روزمره تمام حسا ب های موسسات افغان اکادمی را بطور منظم ثبت د و تفاوت های آنرا برطرف نموده واسناد آن را بصورت الکترونیک و یا کاغذی در دوسیه های مربوطه نگه داری وآرشیف نماید.  

فقره 2-18   پرداخت های عادی مربوط به مصارف معمول مانند بیل برق، گاز وغیره به امضای آمرموسسه مربوطه اجرا می گردد.

فقره 3-18 پرداخت های  مصارف و مخارج افغان اکادمی (از هرارگانیکه باشد) که اضافه تر از سه هزار وکمتر ازپنج هزار دالر باشد باید برعلاوه امضای مسئول کمیته مالی به امضای رئیس اجرائیه نیزمزین گردد .

فقره 4-18   پرداخت های که بالاتر از پنج هزار دالر باشد به امضای مشترک رئیس اجرائیه افغان اکادمی ومسئول کمیته مالی پس از منظوری  وتصویب هیئت مدیره  قابل اجرا می باشند. هر پروژه ویا خریداری که حاوی مصرف پنج هزار دالر ویا اضافه از آن بوده باشد ایجاب تصویب ومنظوری قبلی هیئت مدیره را می نماید.

فقره 5-18  تمام دارائی های منقول و غیر منقول افغان اکادمی باید قید دفتر ملکیت های افغان اکادمی گردیده و درهمه راپورهای مالی سالانه خصوصا بیلانس شیت افغان اکادمی منعکس گردند.

فقره 6-18   آمر کمیته مالی مسئول تهیه لست دارایی های افغان اکادمی بوده وراپور آنرا وقتا فوقتا در جلسه هیئت مدیره ارایه می نماید.

فقره 7- 18 بموجب این اساسنامه، لایحه وظایف وصلاحیت های آمر مالی اکادمی بصورت جداگانه ترتیب و بعد از منظوری هیئت مدیره مرعی الاجرا می گردد.

 

ماده نوزدهم   مدیران مالی موسسات مسئول امور حسابداری و مالی  بوده و وظایف  ذیل را دارأ میباشد .

.    فقره 1-19 مدیران مالی موسسات افغان اکادمی بطور مستقلانه مسئول کنترول وتهیه عواید و مصارف خود  بوده و گزارش خویش را روزمره وماهوار به آمر مالی اکادمی تقدیم می نمایند .

فقره 2-19  ترتیب بیلانس ربع وار  و سالانه ارگان مربوطه و  گزارش آن به کمیته مالی افغان اکادمی  .

فقره 3-19  نظارت و بررسی حساب های بانکی  به صورت ماهوار  و راپور آن به  کمیته مالی اکادمی .

ماده بیستم   کمیته حسابرسی داخلی

فقره  1-20   هیئت مدیره افغان اکادمی در مشوره باهیئت اجرائیه یک نفر محاسب مسلکی را در برابر مزد ویا بطور داوطلبانه به حیث آمرکمیته حسابرسی داخلی انتخاب می نماید.

فقره 2- 20  امریت حسابرسی داخلی می توانند بصورت منظم حساب ها وریکارد های تمام موسسات افغان اکادمی را بررسی نموده وراپور خود را به کمیته حسابرسی هیئت مدیره تقدیم نمایند. 

فقره 3-20 ریئس هیئت اجرائیه به هیچ صورت نمی تواند بالای آمریت حسابرسی داخلی فشار وارد نموده ویا دربررسی های آن موانع ایجاد نماید.

فقره 4-20  آمر حسابرسی داخلی می تواند در جلسات هئیت اجرائیه اشتراک نماید اما راپور ها وسفارشات خود را تنها به کمیته حسابرسی هیئت مدیره تقدیم می نماید.

 فقره 5-20   متکی به مفاد این اساسنامه، سایر وظایف وصلاحیت های آمریت حسابرسی داخلی بصورت جداگانه تهیه وبعد از منظوری هیئت مدیره مرعی الاجرا می گردد.

 

فصل هفتم -احکام متفرقه

ماده بیست یکم 

فقره 1-21  عایدات نقدی ؛ چک ها و غیره عواید موسسات باید به  حساب های   مشخص بانکی  تحویل داده شده وبه هیچ صورت قبل ازتحویلی  به حسابهای بانکی و قبل از ثبت  دردفاتر مالی  مصرف شده نمی تواند.

فقره 2-21  هیچ کس حق ندارد پول  شخصی خود را با حساب بانکی موسسه مربوطه  یکجا  نماید و یا بر عکس آن عمل نموده از پول های موسسه به صورت مؤقت ویا دایمی ویا هم به صورت امانت برداشت نماید . در صورت مشاهده  با متخلف بر خورد قانونی صورت خواهد گرفت . 

فقره 3-21   افغان اکادمی به حیث شخصیت حقوقی ثبت  گردیده ومسئولیت مالی در پرداخت دیوون و وجائب مالی خود را دارا می باشد.  هیچ عضو هیأت مدیره، هیأت اجرائیه ،مؤظفین کمیته ها و سایر منسوبین واعضای اکادمی  به صورت انفرادی ویا اجتماعی مسؤل پرداخت قرضه ها وبدهی های افغان اکادمی  نمی باشد.

فقره 4-21  هیچ شخصی حق استفاده از اوراق  مطبوعه و مهر اکادمی  و یا هیچ یک از موسسات اکادمی   را جهت استفاده در امور شخصی خویش  ندارد. در صورت مشاهده با متخلف بر خورد قانونی صورت خواهد گرفت

فقره 5-21  هیچ عضو هیأت مدیره، هیأت اجرائیه ،مؤظفین کمیته ها و سایر منسوبین اکادمی  بدون اجازه هئیت مدیره  نمیتوانند اسناد ملکیت های  موسسات و یا معلومات شخصی  اعضاء را  دریافت نمایند .

فقره 6-21   تمام مؤسسات و نهاد های که توسط افغان اکادمی  وقتأ فوقتأ ایجاد می گردد ملکیت افغان اکادمی  بوده و تصامیم کلی مربوط به پالیسی های  آن توسط هیت مدیره  افغان اکادمی  اتخاذ میگردد .

فقره 7-21   هیچ موسسه یی به هیچ  وجه مسول قرضه ها وبدیهی های موسسه دیگری اکادمی نمیباشد.  در صورتی که یک موسسه از عهده پرداخت قرضه های خود برآمده نتواند، هیئت مدیره اکادمی در مورد چگونگی معامله با بدهی های یاد شده ویا انحلال موسسه یاد شده تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید.

فقره 8-21 هئیت مدیره برای عواید هر موسسه برنامه های مشخص در نظر گرفته وسقف مصارف آن را در بودجه سالانه تعیین مینمایند

فقره 9-21 اسناد غیر منقول تمام موسسات مربوط به أفغان اکادمی تحت کنترول و نظارت هئیت أمناء أفغان اکادمی بوده هیچ یک از أعضاء اکادمی بدون تصویب هئیت أمناء و هئیت مدیره نمیتوانند که جایداد های متذکره را به گروه – فروش و یا تضمین بانک قرار دهند .

فقره 10-21 گذاشتن اسناد ملکیت اکادمی برای گرفتن قرضه بانکی و یا حسنه جهت  اجرائ یک طرح بعد منظوری مشترک هئیت امناء و هئیت مدیره اکادمی صورت گرفته میتوانند در غیر آنصورت هئیت آمناء میتواند قرارداد متذکره را لغو نماید.

نوت : لایحه وظایف و صلاحیت های هئیت آمنا بصورت جداگانه ترتیب شده است .

ماده بیست دوم - تعدیلات

فقره 1- 22  تعدیلات درین اساسنامه به پیشنهاد  دو ثلث هئیت مدیره  افغان اکادمی و اکثریت اعضای حاضر مجمع عمومی درجلسه ویا اکثریت اعضای که در پروسه رای گیری اشتراک می کنند صورت می گیرد.

 فقره 2- 22 حسب لزومدید، هیئت مدیره کمیته پنج (۵)  نفری راغرض تعدیل مواد اساسنامه تعین مینماید که طی زمان معین تعدیلات لازمه را به اساسنامه وارد نموده و برای منظوری به مجمع عمومی ارایه بدارند.

 

ماده ببست سوم  سال مالی افغان اکادمی

ماده 1-23 آغاز سال مالی افغان اکادمی به اساس تقویم اول (۱) جنوری بوده و ختم آن سی و یکم (۳۱) ماه دسمبر همان سال میباشد.

ماده 2-23  تمام امور مالی،  دارای ها و مسئولیت ها به معیار رسمی و قانوی مؤسسات غیر انتفاعی ایالت ورجنیا آماده میگردد به تصویب هیئت مدیره ارایه میگردد.

ماده بیست چهارم انحلال افغان اکادمی

فقره 1-24 انحلال افغان اکادمی به تائید دو ثلث (۳/۲) اعضأی هیئت مدیره صورت میگیرد.

فقره 2-24   تا ختم انحلال این مؤسسه، هیئت اجرائیه مکلفیت امور ذیل را به عهده دارند:

فقره 3-24  پرداخت تمامی دیوون افغان اکادمی از دارائی های موجوده افغان اکادمی.

فقره 4-24  انتقال ماباقی دارائی منقول و غیر منقول افغان اکادمی به مسجد مصطفی و مساجد و غیره مؤسسات عام المنفعه افغانی.

ماده بیست پنجم لسان قانونی اساسنامه افغان اکادمی

ماده 1-25 مواد مندرجه این اساسنامه بزبان های دری، پشتو و انگلیسی تهیه و تحریر میگردد.

ماده 2-25  در صورت بروز سوء تفاهم به متن اصل آن به لسان انگلیسی  که در دفترموسسات غیر انتفاعی در ریچماند ایالت ورجینیا  قید می باشد مراجعه گردد.  

ماده 3-25 این اساسنامه طی هفت فصل و بیست چهار ماده  بتاریخ ______________ تعدیل و از طرف اکثریت اعضاء مجمع عمومی تصویب گردیده و سر از تاریخ تصویب  نافذ و مرعی الاجراء میباشد . بعد از انفاذ این اساس نامه تمام اساسنامه های قبلی موسسات وارگان های افغان اکادمی ملغی واز اعتبار ساقط می گردند.

 

 

 

 فصل دوازده هم - جدول تشکیلات افغان اکادمی  تبصره:  درجریان تهیه وترتیب این اساسنامه اکثریت نظریات و پیشنهادات واصله از  اعضای محترم مجمع عمومی جدا درنظر گرفته شده ودرمتن گنجانیده شده است.

 

این اساسنامه بتاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی ثبت و منتشر شد .

و من الله التوفیق

bottom of page